Viby Sj. Ådal Regnvandsbassin

Klimatilpasning

I forbindelse med en helhedsplan for et større byområde øst for Viby på Sjælland, skal der etableres et ca. 30.000 m³ stort ådalsbassin, som er sikret til fremtiden ift. udvidelse af byområder og regnvandet herfra. Bassinet som til dagligt har et vandspejl på 1,2 m, medvirker til at rense det opstrøms tilløbende regnvand, samt klimasikre nedstrøms liggende områder via et afstemt og godkendt afløb til Skensved Å 🐟

Sideløbende med projektet etablerer Roskilde Kommune et nyt natur- og idrætslandskab til borgerne, og det er derfor vigtigt at Ådalsbassinet får et naturligt udtryk, selvom det projekteres til en 20-års regnhændelse.

kLAR har projekteret bassinet i 3D, hvor udformningen er tilpasset de eksisterende højdekurver både i kronekanten, og nede i bassinet så vidt muligt.
Hele området blev opmålt med kLARs drone, og ved at inddrage det eksisterende terræn i projekteringen, kan 1,2 ha af overfladen i bassinet forblive uberørt, hvilket sparer en masse muldafrømning og jordarbejde i det næsten 3 ha store bassin.
De afgravede områder efterlades i råjord, og Ådalsbassinet får derfor forskellig vegetation, som biodiversiteten vil nyde stor gavn af efterfølgende 🦋🐝🦌

Udførselsperiode: 2023

Entrepriseform: Hovedentreprise

Bygherre: Fors A/S

Rådgiver: Klar Miljørådgivning 

Hovedmængder:

  •  Jordhåndtering 47.800 kbm.
  • Betonledninger 490 lbm.
  • Beton brønde 8 stk.
  • Dræn 400 lbm.
  • Sløfning af gl. ledning 200 lbm.
  • Anlæg af grus servicevej 3.800 kvm.